Corona in Nederland

De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft voor veel ondernemers gevolgen. De adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn leidend voor de informatie die wij verstrekken. Hieronder lees je wat je als ondernemer zelf kunt doen.

Hygiënemaatregelen
Informeer je medewerkers over de hygiënemaatregelen die zij zelf kunnen nemen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan het geregeld wassen van handen (gedurende 20 seconden), het gebruik van zakdoekjes en het niezen en hoesten in de elleboog. De RIVM heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Laden en lossen
Op veel laad- en losadressen krijgen chauffeurs te maken met hygiënemaatregelen. Bijvoorbeeld het verplicht wassen van handen, het gebruik van mondkapjes en het houden van afstand tot andere personen. TLN adviseert zoveel mogelijk mee te werken met de eisen en wensen op het gebied van hygiënemaatregelen op laad- en loslocaties. Uiteraard wanneer dat niet in strijd is met de privacywetgeving. Het afgeven van gezondheidsverklaringen en het meewerken aan het meten van de lichaamstemperatuur is niet toegestaan.

Corona in Europa

Italië
Het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 9 maart besloten dat het beroepsgoederenvervoer Italië in en uit kan reizen. Het vervoeren van goederen wordt beschouwd als een geldige reden om je te verplaatsen binnen de gebieden waar beperkingen gelden. Vervoerders kunnen Italië dus in- en uitreizen, maar alleen voor het laden en lossen van goederen.

Controleren
Bel voor vertrek met het adres in het benoemde risicogebied, als je er moet laden of lossen. Vraag of het adres op de afgesproken datum en tijd bereikbaar is en open is voor laden/lossen. Als je zelf geen contact hebt met de verzender of ontvanger, informeer dan tijdig bij je opdrachtgever. Op deze manier voorkom je onaangename verrassingen en financiële schade.

Verplichte verklaring goederenvervoer Italië
Chauffeurs die goederen vervoeren tussen Nederland en Italië, moeten een schriftelijke verklaring bij zich hebben. Italiaanse autoriteiten controleren dit document, en leggen strafrechtelijke sancties op als deze niet naar waarheid is ingevuld. Je kan dat document (en een niet officiële vertaling hiervan) hier downloaden. Let op: chauffeurs moeten de Italiaanse versie van de verklaring bij zich hebben.

Extra maatregelen Italië
Voor transporteurs die goederen van en naar Italië vervoeren, gelden er strenge regels.

  • Chauffeurs mogen in principe hun voertuig niet verlaten.
  • Chauffeurs moeten uitgerust zijn met beschermende hulpmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen.
  • Als een chauffeur moet laden of lossen, moet hij/zij minstens een meter afstand houden tot andere mensen.

Grenscontroles
Er vinden extra grenscontroles plaats op de route tussen Nederland en Italië. Daarnaast vinden er tussen de grens van Oostenrijk en Italië gezondheidscontroles plaats. Die controles worden uitgevoerd bij het grensgebied van de Brennerpas (snelweg-, rijksweg- en treinverkeer) en aan de grenzen van Sillian- en Reschenpas.

Ook Tsjechië voert bij tien grensovergangen extra grens- en gezondheidscontroles uit. Het is op dit moment niet duidelijk welke grensovergangen dat zijn.

Arbeid

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er een extra pakket maatregelen genomen wordt om bedrijven te helpen die met werkvermindering door het Coronavirus te maken hebben. De huidige regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen door een tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Deze maatregel kan bij het UWV worden aangevraagd. Voor bedrijven die de afgelopen tijd al werktijdverkorting hebben aangevraagd geldt dat deze aanvragen automatisch worden omgezet in een aanvraag NOW.

De regeling NOW is momenteel alleen op hoofdlijnen bekend. Via deze link is de nu beschikbare informatie te vinden.

Zorgplicht
In de arbeidsomstandighedenwet staat dat je als werkgever de nodige maatregelen moet nemen zodat jouw werknemers veilig hun werk kunnen doen. Daarnaast dien je werknemers te instrueren over hoe zij veilig en gezond kunnen werken. Ook het verstrekken van beschermingsmiddelen valt hieronder.

Verplicht reizen
Je kunt werknemers niet verplichten om naar gebieden te reizen waar een reisverbod (code rood) geldt. Voor gebieden waar code oranje geldt, moet de reis noodzakelijk zijn. Als je dat kan aantonen, mag een werknemer geen werk weigeren.

Meldplicht
Informeer je medewerkers over de meldplicht die is ingesteld vanwege het coronavirus. Een medewerker die zich ziek meldt moet telefonisch contact opnemen met de huisarts als:

  • er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid),
  • EN de medewerker de afgelopen twee weken in een land of regio is geweest waar het coronavirus is vastgesteld. Kijk hiervoor de meest actuele situatie op de website van het RIVM.
  • OF wanneer de medewerker de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Artsenbezoek
Het is onverstandig om medewerkers te adviseren naar de huisarts of bedrijfsarts te gaan. Mocht iemand het virus bij zich dragen, is de kans op verspreiding extra groot. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft als richtlijn dat eerst telefonisch wordt bepaald wat de klachten zijn. De huisarts overlegt vervolgens met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of onderzoek naar het coronavirus nodig is en informeert de patiënt over de te ondernemen stappen.
Bij grotere ondernemingen kan de arbodienst worden ingeschakeld om advies te vragen over te nemen maatregelen. Als werkgever de lichaamstemperatuur meten van medewerkers of zelf testen uitvoeren is niet toegestaan! Ook niet als ze uit een gebied komen waar het coronavirus is vastgesteld.

Lees hier de vragen en antwoorden die TLN heeft opgesteld over arbeidsrecht.

Verzekeringen

Contact met verzekeraar
Voor specifieke vragen over verzekeringen raden wij aan contact op te nemen met jouw verzekeringsmaatschappij.

 

Q&A

Mijn chauffeur wil niet naar Noord-Italië rijden. Mag hij weigeren?
Ja, je kan een werknemer niet verplichten naar een gebied te reizen waar een reisverbod geldt (code rood). Bij code oranje of geel is het niet zo strikt, maar de vraag is of het verstandig is. Advies: kom er in goed overleg uit.

Mag ik nog laden en lossen in Italië?
Ja. Het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten dat het beroepsgoederenvervoer Italië in en uit mag. Het vervoeren van goederen is een geldige reden om je te verplaatsen binnen de gebieden waar beperkingen gelden.

Hoe weet ik of ik wel kan laden/lossen in Italië?
Bel voor vertrek met het adres waar je moet laden of lossen. Vraag of het adres op de afgesproken datum en tijd bereikbaar is en open is voor laden/lossen. Als je zelf geen contact hebt met de verzender of ontvanger, informeer dan tijdig bij je opdrachtgever.

Zijn er extra controles bij de grenzen op de route naar Italië?
Er kunnen extra grenscontroles plaatsvinden op de route tussen Nederland en Italië. Daarnaast worden er steekproefsgewijs gezondheidscontroles uitgevoerd bij binnenkomst van Oostenrijk vanuit Italië.

Moet ik als werkgever extra maatregelen nemen tegen de verspreiding van corona?
Het RIVM raadt aan om extra hygiënemaatregelen te nemen. Denk hierbij aan het geregeld wassen van handen (gedurende 20 seconden), het gebruik van zakdoekjes en het niezen en hoesten in de elleboog. De Nederlandse overheid heeft daarnaast dringend geadviseerd geen handen meer te schudden.

Kan ik vanwege het coronavirus werktijdverkorting aanvragen?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het coronavirus als buitengewone omstandigheid bestempeld. Dit betekent dat werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun medewerkers kunnen verkorten. Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie.

Mag ik de temperatuur van mijn chauffeurs opmeten?
Nee. Medische gegevens van werknemers vallen onder strenge privacywetgeving. Informeer jouw werknemers over de meldplicht die is ingesteld vanwege het coronavirus.

Mag een medewerker, uit angst voor corona, thuisblijven?
Nee. Als er geen corona in het bedrijf is vastgesteld moet de werknemer gewoon komen werken. Je kunt de medewerker informeren over de maatregelen die er binnen het bedrijf genomen worden.

Ben ik verzekerd tegen economische schade die ik oploop vanwege het coronavirus?
Nee. Dit valt onder bedrijfsschade. Het risico wordt alleen gedekt door verzekeringen als er sprake is van materiële schade. Dat is hier niet het geval.

Ik vervoer geen levensmiddelen. Mag ik andere producten naar Italië vervoeren?
Ja. Er is door de Italiaanse regering geen onderscheid gemaakt in goederenvervoer.

Kunnen mijn chauffeurs zich vrij bewegen in Italië?
Nee. Chauffeurs mogen in Italië alleen laden of lossen. TLN adviseert: ga goed voorbereid op reis en volg de aanwijzingen van de autoriteiten en het personeel bij de laad- of losplek.

Mijn werknemer is terug van vakantie uit een land waar besmettingen zijn. Kan ik hem verplichten thuis te blijven?
Nee. Als de werknemer gezond is, kan je hem niet verplichten thuis te blijven. Krijgt de werknemer binnen 2 weken toch klachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), dan moet hij thuis blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Mijn werknemer zit in quarantaine, maar hij is niet ziek. Moet ik hem doorbetalen?
In principe wel. Als de werknemer gezond is en niet verantwoordelijk is voor de quarantaineplaatsing, heeft hij recht op loon.

bron: TLN Transport Logistiek Nedeland